13. 4. 2023 v 19:00

CI JAM with live music Hana Hána

Solniční 12, Brno

**English below**

Srdečně vás zveme na dvouhodinový volný taneční JAM kontaktní improvizace, tentokrát s ŽIVOU HUDBOU ?.

Hana Hána (1991) je česká flétnistka, hlasová experimentátorka a performerka. Pravidelně je zvána a vystupuje na českých i zahraničních hudebních festivalech sólově či v komorních uskupeních (Slovensko, Polsko, Rakousko, Francie, Čína, USA a další) a věnuje se interpretaci hudby od baroka až po současnost.
Je lektorkou jógy a od roku 2017 je zvána k realizaci workshopů s hudební tématikou, muzikoterapií, improvizací, specializuje se na práci s tělem a dechem.

Místo: Malý sál v 1. patře na Solniční 12 - pobočka Lužánek

Příchod je možný od 19:00, v 19:15 začínáme úvodním kruhem.

Příspěvek na škále: 120-140 Kč low cost, 150 Kč standardní cena, 160+ sponzorský příspěvek (50 Kč je pro hudebníka/hudebnici, zbytek jde na pronájem a organizaci).

Jak probíhá JAM?
JAM je prostor pro tanečníky k volné improvizaci mezi sebou, nejedná se o řízenou lekci. Pracujeme s tichem, živou či reprodukovanou hudbou.

Co je kontaktní improvizace (CI)?
CI je tanec v přítomném okamžiku, který obsahuje nejen kontakt s podlahou a prostorem, ale i s dalšími tanečníky.
“Kontaktní improvizace je nekonečné zkoumání kinestetických možností těl pohybujících se prostřednictvím kontaktu. Někdy divoká a atletická, jindy tichá a meditativní, je to forma otevřená všem tělům a zvídavým myslím" — Ray Chung, popis workshopu, Londýn 2009

Více o CI a též o zásadách, které při tanečním setkání následujeme, najdeš zde:
https://drive.google.com/file/d/1Hi6iuWeD4yUDlrMYHgAZWeRSbrYP9zNq/view?usp=sharing

—-----------------------------------------------

We heartly invite you to a two hour jam session of contact improvisation, this time with LIVE MUSIC ?.

Hana Hána (1991) is Czech flute player, voice experimenter and performer. She is regularly invited to perform at Czech and foreign musical festivals - solo or in small performance-groups (Slovakia, Poland, Austria, France, China, USA etc.). She is an interpreter of music from baroque till nowadays. She is yoga teacher and she is invited to participate at workshops with musical themes, music-therapy, improvisation since 2017. She specializes in work with body and breath.

Place: Solniční 12 (sign Lužánky), 1st floor - sign Malý sál

Arrival is possible from 19:00, at 19:15 we start with a sharing circle.

Contribution on the scale: 120-140 CZK low cost, 150 CZK regular price, 160+ CZK sponsor price (50 CZK goes to the musician, the rest is for the rent and organizing)

What Does the JAM look like?
It is a space for dancers to freely improvise with each other, without any guidance by teachers. We work with silence, live or recorded music.

What is Contact Improvisation (CI)?
CI is dancing in the present moment, which includes not only contact with the floor and space, but also with other dancers.
“Contact Improvisation is an open-ended exploration of the kinesthetic possibilities of bodies moving through contact. Sometimes wild and athletic, sometimes quiet and meditative, it is a form open to all bodies and enquiring minds.” —from Ray Chung workshop announcement, London, 2009

More about CI and about guidelines we follow during our dancing meetings: https://drive.google.com/file/d/1tMHu2mQDNKg7wsGf_lSJYBadXRVvq8Mb/view?usp=sharing